@ 2007 Diocese of

BishopStude

Home

Pastoral na Pagninilay ng Diyosesis Hinggil sa

Halalan ng Barangay at Sangguniang Kabataang Ngayong 2010

 

Noong ipahayag ng dakilang Papa Juan Pablo II si Tomas Moore bilang Patron ng mga Kawani ng Pamahalaan at mga Pulitiko, pinagtitibay ng yumaong Banal na Papa na ang kanyang naging pamumuhay ay buháy na saksi sa “hindi maiaalis na karangalan ng konsiyensya ng tao” at ang kanyang pagiging martir ay makababag-damdaming aral sa atin na “ang tao ay hindi maaaring ihiwalay sa Diyos, o ang pulitika sa matuwid na aral.”

Maliwanag na sinasabi ng Pastoral na Saligan ng Simbahan para sa Makabagong Mundo (Gaudium et Spes) # 76 na sa pagtupad ng ating tungkulin bilang mamamayan, kinakailangan tayong “magabayan ng Kristiyanong Konsensya.” At binigyang diin ng Kongregasyon sa Aral ng Simbahan na “hindi pinahihintulutan ng nahubog na konsensyang Kristiyano na bumoto ang sinuman para sa programang politikal o sa isang kautusang salungat sa batayang nilalaman ng pananampalataya at turo ng Simbahan.”

Sa mga gabay na paninindigang ito at sa darating na halalang pang-Barangay at pang-Sangguniang Kabataan sa ika – 25 ng Oktubre, nais kong ibahagi sa inyo ang aking pastoral na pagninilay.

Ang maghangad na manungkulan sa higit na mataas na posisyon ay kinakailangang, una sa lahat ay para makatulong, hindi sa kanyang sarili o sa kanyang pangkat, kundi para sa iba. Ang dapat na maging pangunahing layunin ng mga nagmimithi sa panunungkulang pampubliko ay ang pagiging laang maglingkod. Ang paglilingkod ay ang maging handang magbigay, magbahagi at maghandog ng lahat ng kanyang tinataglay; hindi ang manguha, magtago at magtipon para sa kanyang sarili o para sa kanyang pangkat. Ang mga tulong ay kinakailangang ibigay sa mga pinagkaitan ng karapatan, sa mga hindi gaanong pinagpala at sa mga hindi gaanong pinangangalagaan. Ang posisyon natin sa lipunan, ang ating tungkulin sa ating trabaho o ang ating tungkulin sa simbahan man o sa pamahalaan ay hindi nangangahulugang magiging panginoon tayo ng iba, mag-iisip na tayo ay higit na mataas kaysa iba o sapilitan nating hihingin na tayo ay paglingkuran nila. Ang mga ito ay ipinagkaloob at ipinagkatiwala lang sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakataon at pamamaraang itaas sila sa kanilang kalagayan, upang isulong ang kanilang karapatan, upang tugunan ang kanilang pangangailangan at upang ayusin ang kanilang pamumuhay. Pinapaalalahanan tayo ni San Mateo na si Jesus ay dumating “hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod.” (20, 28)

Ang malagay sa mataas na posisyon o ang pampublikong tungkulin ay paglilingkod. Ang maglingkod ay maging tulad ng pastol ayon sa Mabuting Balita ng Ebanghelistang si San Juan (tgn. Jn. 10: 11 – 15). Pinamumunuan at ginagabayan ng tunay na pastol ang kawan sa tama at matuwid na landas. Ipinagtatanggol at pinangangalagaan niya sila. Binibigyan at pinagbubuti ng pastol ang buhay ng kanyang kawan. Hindi ba kayo mamimili ng pinuno ng may ganitong magagandang katangian? Hindi n’yo ba paaalagaan ang inyong sarili sa pastol na tulad nito?

Sa paggabay ng hinubog na konsyensya, gamitin natin ang ating karapatan upang bumoto nang matuwid. Doon na tayo sa may magandang katangian kaysa sa mga palabas lamang. Maudyukan nawa tayo ng magagandang gawa kaysa matatamis na pananalita. Mahamon nawa tayo ng ayon sa batas at magagandang halimbawa kaysa maaalab na pananalita. Pukawin nawa tayo ng kapani-paniwala at mabuting pamumuhay kaysa mga panlabas na kaanyuan. Madala nawa tayo ng mga tamang nagawa kaysa magagandang pangako at pagpaparangalan. Maakit nawa tayo ng paglilingkod na hindi inaalintana ang sarili kaysa pamimigay lamang. Maudyukan nawa tayo ng kanyang magagawa para sa Diyos at sa Kanyang Bayan kaysa sa kanya lamang o sa sariling pangkat.

Bago ang kanyang pagiging martir, binigkas ni Tomas Moore na mamamatay siya na “nasa loob at para sa pananampalataya ng Banal na Simbahang Katolika” at mamamatay siyang “mabuting lingkod ng hari, subali’t una ang Diyos.”

 

Manalangin tayo ngayon:

 

Panginoong Jesus, aming Mabuting Pastol at Mabait na Manghahasik,

sa aming paglabas upang bumoto, samahan n’yo po kami sa paglakad sa kaligtasan

at sa matuwid na pagpapasya.

Huwag nawa po kaming matakot sa pagpapakita ng dahas.

Huwag nawa po kaming matangay ng dagliang pangako ng hanap buhay at huwad na katiyakan.

Huwag nawa po kaming matinag ng utang na loob o ng sistemang padrino.

Huwag nawa po kaming mabili ng pera o ng mataas o tiyak na posisyon sa lipunan.

 

O, Panginoong Jesus,

sa amin pong pagboto, manahan po kayo sa amin at paalalahanan ninyo kami na:

ang aming boto ay aming karangalan

ang aming boto ay ang aming matuwid na pinili

ang aming boto ay naaayon sa ibinubulong ng aming konsyensya

at ang aming boto ang nagpapasya sa aming kinabukasan.

 

O, Panginoong Jesus, sa amin pong pagboto,

pagkalooban n’yo po kami ng biyaya at karunungan

para bumoto para sa kaluwalhatian ng Diyos,

para sa kabutihan ng aming sambayanan,

para sa kapakanan ng bawat isa,

at para sa maaliwalas at tiyak na kinabukasan ng aming mga anak.

 

O, Panginoong Jesus, mapagpakumbaba kaming dumadalangin

para sa malinis at matapat na halalan.

Mapagpakumbaba po kaming nagsusumamo sa iyo,

Panginoong Jesus, aming Mabuting Pastol at Mabait na Manghahasik

para sa mapayapa at maayos

na Halalang pam-Barangay at pang-Sangguniang Kabataan.

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, D.D.

Obispo ng Balanga

 

(Isinalin ni Padre Gerry Jorge)

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)