@ 2007 Diocese of

Home

Liham ng Paanyaya para sa Paglalakad tungo sa Bundok ng Samat

 

Mga minamahal kong bayan ng Diyos,

 

“bumangon kayo at tayo na” (Mateo 26,46)

 

Ang buhay ay isang paglalakbay. Ang paglalakbay na ito ay minsan mahirap, matagal at mahaba. Nariyan rin ang pagpapakasakit o paghihirap. Datapuwa’t sa atin paglalakbay ay mayroon ang sa atin ay sasabay, dadamay at magbibigay ng gabay. At sa dakong huli ay atin rin mararating ang ating patutunguhan, maabot ang ating pangarap at magbubunga ang ating paghihirap.

 

Ang buhay ay nararapat na palaging pagsulong at pag-angat. Ang ating buhay ay nararapat na parating pagbangon at hindi pagkadapa, paglalakad at hindi pagtigil, pagpupunyagi at hindi pagsuko.

Tayo bilang isang kawan, isang bayan ng Diyos ay lalakad na may pagninilay at may pagdarasal (tignan ang “acceptance of the cross, ascent to Mount Samat” sa atin website: balangadiocese.com) sa pag-akyat sa Bundok ng Samat ngayong darating na Sabado, ika-isa ng Disyembre sa ganap na ikalabindalawa ng tanghaling tapat, 2012.

 

Ang Bundok sa Banal na Biblia ay makahulugan. Sa bundok ng Horeb, si Yahweh ay nakipagtipan sa Kanyang bayang Israel at sa kanila ay ibinigay Niya ang Kanyang mga Kautusan (Levitico 19, 2-35). Ipinamalas ng Panginoong Hesus ang Kanyang kaluwalhatian doon sa Bundok ng Tabor at ang Diyos Ama ay nagpatotoo ng wikain Niya “ito ang pinakamamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya” (Markos 9, 7). Doon sa bundok ipinangaral ni Hesus ang mga Pagpapala (Mateo 5, 1-7). At mula sa bundok bago Siya umakyat sa Langit tayo ay Kanyang inatasan na humayo sa buong daigdig (Mateo 28, 19).

 

Ang atin Bundok ng Samat ay mahalaga at makasaysayan. Siya ay para sa atin ay hindi lamang lupa at halaman o bato at puno. Siya ay buhay na ala-ala ng pagpapahalaga at pagtatanggol ng karangalan, kalayaan at karapatan ng bawat nilalang ng Diyos.

 

Tayo po bilang nagkaka-isang parokya, nagkaka-isang paaralan at nagkaka-isang nagmamahal sa Bataan ay palakad na aakyat sa Bundok ng Samat na may pagninilay tungkol sa kahagahan ng buhay na dapat natin ingatan at ipagsanggalang, at magdarasal sa Panginoong Diyos upang tayo tulad ng mga nauna na sa atin ay maging matatag at matapat na kumakalinga sa buhay at sa ating mga mahal sa buhay.

 

Mayroon isang tao na nahihirapan at palaging dumadanas ng mga pagsubok at pasakit sa buhay. Palagi niyang naidaraing sa Diyos, “bakit napakarami ang aking suliranin at kapighatian sa buhay na para bang mga bundok na dapat tahakin at malampasan. Lord why there are so many mountains which I have to climb up in my life?”

 

At isang gabi sa kanyang pagtulog siya ay nagkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip tinugon ng Diyos ang kanyang palaging idinadaing “why are there so many mountains I have to climb up in my life?” At ang tugon ng Diyos, “it is because, my son, you can have better view in your life as reach the top!”

 

Umakyat po tayo ng sama-sama at nagkakaisa sa Bundok ng Samat, upang doon sa itaas, tayo ay magkaroon ng malawak na pananaw sa kagandahang ng atin lalawigan ng Bataan at ang Panginoong Diyos ay atin papurihan at pasalamatan.

 

Umakyat po tayo na may pagninilay at nagdarasal upang doon sa itaas ng Bundok ng Samat ay higit at taimtim na hilingin natin sa pagdiriwang ng Santa Misa sa ganap na ika-apat ng hapon, na pagpalain ng Panginoong Diyos ang Bataan, iligtas tayo at ipag-adya ang atin lalawigan sa mga kapahamakan at kapinsalaan dulot ng kalikasan.

 

Umakyat po tayo, “bumangon kayo at tara na” (Mateo 26, 46) sa Bundok ng Samat na may matibay na paninindigan at pagtatalaga sa Diyos at sa bawa’t isa na tayo ngayon doon sa itaas ay mangangako na magiging tunay at tapat tagapangasiwa (Genesis 1, 28) ng Kanyang nilikha at higit sa lahat ng atin minamahal na lalawigan ng Bataan.

 

Sa patnubay ng atin mahal na Patron na si San Hose at sa pamamagitan ng butihing Ina, ang Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani maayos at matagumpay natin marating ang ating mga minimithi sa buhay.

 

Marami pong salamat at taglayin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos.

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
Bishop Stude