@ 2007 Diocese of

Home

Panalangin para sa Magandang Lagay ng Panahon

 

O makapangyarihan Diyos, butihing Ama

Kinikilala namin ang Iyong kapangyarihan sa langit at lupa.

Inaasahan namin ang Iyong kabutihang-loob.

Sa aming abang katayuan at maligalig kalagayan, kami ay may kababaang-loob

nagsusumamo na pagkalooban Mo po kami ng maganda at maaliwalas na bukas.

Humupa na ang labis pag-ulan, matinding paghangin at magkaroon ng katiwasayan

sa lagay ng panahon.

Ipag-adya mo po kami mula sa mga kalamidad ng kalikasan

at dalang nitong mga kapahamakan.

 

Sa aming matibay na pananalig sa Iyong walang hanggang awa at pag-ibig,

kami po ay Inyong patnubayan at tulungan.

Bigyan mo po kami ng malakas at malusog na katawan.

Makaranas ng kagalingan at malayo sa karamdaman.

Maging palaging matatag at buo ang aming mga tahanan.

Maligtas mula sa mga kasalanan at malampasan ang lahat ng pangangailangan.

 

Isinusuko namin sa Inyong mapagpalang kamay ang aming mga sarili

at ang lahat naming mga mahal sa buhay.

Linisin Mo po kami, baguhin at hubugin:

upang kami ay maging tapat at maasahang katiwala ng Inyong mga nilikha,

tunay at masunurin alagad ng aming mahal na Panginoong Hesus,

maging mabubuti at karapat dapat Mong mga anak.

Amen.

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ng Balanga

d89efb2177304369146d096f4be5large
item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)