@ 2007 Diocese of

BishopStude

Home

 

Sabado, 26 March 2011

“March of love, march for life: no to RH bill”

Plaza Mayor ng Balanga

 

Narito ang buong lalawigan ng Bataan. Ang Bataan ay naninindigan. Ang ating lalawigan ng Bataan ay nagsalita. At ang sigaw ng buong Bataan ay para sa buhay. Tayong lahat ay para sa pagpapahalaga at paggalang sa buhay. Ikaw at ako ay tutol, laban sa RH bill.

Ano kaya kung noon ay mayroon ng RH bill? Narito ka kaya? Kasama mo rin kaya ngayon ang iyong katabi? Kung ngayon ay mayroon RH bill sino ang aawitan mo o babatiin ng happy birthday? Kung maisasampa ang RH bill sino na ang magmamano sa ating mga kamay, sino na ang tatawag sa inyo ng lolo at lola, o kaya ng mommy at daddy?

Narito tayo ngayon, nagmartsa at nagsasalita upang ipakita natin na gusto natin na sila ay mabuhay. Ibig natin na itaguyod ang buhay. Mahal natin ang ating buhay. Mahal din natin ang mga mahal natin sa buhay. Ang sino man nagmamahal sa buhay ay mangangalaga sa buhay. Ang sino man nangangalaga sa buhay ay gumagalang at nagpapakasakit para sa ikagaganda at ikabubuti ng buhay ng ating mga minamahal.

Kaya naman tayo ay naririto, nagmartsa na handang mainitan, mapawisan at mapagod upang ipakita sa buong bansa na tayo ay lalaban ng harapan upang tutulan at hadlangan ang panukalang RH bill, ang bill 96.

Bakit tayo tumutol sa RH bill?

Una: ang RH bill ay labag sa kautusan ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Ang ikalimang utos ay nagsasaad “huwag kang papatay” (Exodus 20,13). Ang RH bill provides the use of contraceptive and sterilization devices and agents to be available to all. This contraception is abortifacients, that is, they prevent initial development of pregnancy even after fertilization. Kaya naman, RH bill authorizes artificial birth control, the use of birth control pills and means taken by women.

Ang Diyos lamang ang may karapatan sa ating buhay. At tayo bilang Kanyang nilalang (cfr. Genesis 1,26) ay dapat makiayon sa kalooban ng Diyos para sa atin buhay. Ang buhay na ito ay dapat pagyamanin, dapat igalang at ipagtanggol. Ang sino man sumisira sa buhay ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ang sino man kumikitil ng buhay ay kumakalaban sa Diyos. Ang sino man lumalapastangan sa buhay ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. At ito mga kapatid ko ang idinudulot ng RH bill: hayagan pagpigil, pagsira at pagkitil ng buhay.

Ikalawa: ang RH bill ay laban sa kautusan ng Simbahan. Ano po ang aral ng ating Inang Simbahan? Sa Vatican II apostolic constitution Gaudium et Spes ay nagpapatunay na “from the moment of its conception, life must be safeguarded with greatest care…abortion and other infanticide are unspeakable crimes”(51). Ang unang aklat ng mga unang Pamayanang Kristiyano, ang Didache, ay nagsasabi “you shall not procure abortion. You shall not destroy a newborh child”(11,2). At sa Batas ng Simbahan bilang 1398 ang abortion isang moral evil. Dahil dito, a canonical penalty of Excommunication is given to those who does abortion and also to those who encouraged and assisted abortion.

Ang buhay ay banal. Ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay biyayang kaloob ng Diyos. Ito ay dapat igalang, hindi abusuhin. Ang buhay ay dapat pangalagaan, hindi supilin. Tayo ay may pananagutan sa Diyos tungkol sa ating buhay. Kaya naman, tayo ay hahatulan kung paano nating pinahalagahan ang ating buhay. At RH bill ay kumikilala lamang sa pansiriling kagustuhan (choice), sa personal kaginhawaan (comfort) at pansariling layaw (convienience).

Ikatlo: ang RH bill ay salungat sa Saligang Batas. Ano ang sinabi ng ating Saligang Batas? Sa article II, section 12 ay nasusulat “state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from contraception.” Ang buhay ay biyaya ng Diyos. A life in a womb should be taken as a blessing. Ito po ay misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ay biyayang kaloob na buhay ng Diyos. At buhay na iyan ay may karapatan para pangalagaan at ipagtatanggol. So, life is not only to be protected, but much to be promoted, and to be respected . At RH bill bases everything on choice and freedom. But we must base our decisions not only on choice but much more on what our conscience dictates. Yes, we are free but we are also morally bound to act according to our formed conscience. And God should always be a part of any decision we make.

Mga minamahal kong mga kapatid, hindi na tayo dapat nanatiling tahimik. Panahon na upang tayo ay lumabas at labanan ang RH bill. Ito na ang pagkakataon upang magsalita at hadlangan ang RH bill. At ang ating ginagawa ay para sa Diyos, sa ating Bansa, at para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay.

Para sa Diyos. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda, mahalaga at mabuti. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Genesis na “pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at tunay ngang napakabuti ng mga iyon”(1,31). Ang pag-aasawa ng isang lalaki at ng isang babai sa isa’t isa ay tama at mabuti. Ang pagbubuntis at panganganak ay maganda at mabuti. Ang pagpapalaki, pagtuturo at pagtataguyod ng mga magulang sa kanilang mga anak ay mahalaga, nararapat lamang at mabuti. Ang RH bill ay nagnanais ng sex education mula sa grade five hanggang high school tunog sa hayagan pagtanggap at paggamit ng condoms, contraceptive pills and means upang pigilin ang pagbubuntis . Ang RH bill ay magpapalaganap ng isang mentalidad ng safe and satisfying sex life. Iyan ay hindi mabuti. Masama at kasalanan. Iyan ay salungat sa pamamaraan, kalooban at kautusan g Diyos. At dahil dito tayo ay tutol at kalaban ng RH bill. No to RH bil, yes to God’s will.

Para sa Bansa. Ang RH bill ay hindi kasagutan sa kahirapan ng ating bansa. Kapag kakaunti ang mga bata o mababa ang populasyon tayo raw ay aangat o aasenso. Ang kahirapan ng ating bansa ay hindi sa dami ng mga bata o pagtaas ng ating populasyon. Ang sagot sa kahirapan ay pagsugpo sa pandaraya at katiwalian. Mawawala ang kahirapan kapag mayroon sapat at marangal na trabaho para sa lahat, kapag lahat ay makapag-aaral at makakaranas ng tunay at tamang katarunungan. Ang tinutukoy lamang ng RH bill ay pagsupil sa pagdami ng mga bata at pagbibigay sa mga babai ng kagamitan upang pigilan ang pagbubuntis. What we need are not pills or contraceptives. Ito ay hindi tama. Iyan ay hindi mabuti. At tayong lahat ay tumututol. What we need and must practice is self-discipline and self-control. No RH bill, yes to life.

Para sa ating mga anak. Ang mga bata ay kayamanan ng ating bansa. Sila ay pag-asa ng ating lipunan. Sila ay dapat natin alagaan, pahalagahan at ingatan. Ang RH bill ay pagsupil sa pagdami at pagsilang nila. Ito ay hindi mabuti. Iyan ay hindi maganda. Mali at malaking kasalanan. At dahil dito ipagtatanggol natin ang karapatan ng hindi lamang mga bata bagkus pati na rin ang mga walang malay sa mga sinapupunan. Kaya naman ikaw at ako ay humahadlang sa RH bill.

Ang ginawa nating march of love, march for life ngayon ay ang ating hayagan pagtugon sa habilin ni Jesus na nag-aanyaya “huwag ninyong pigilang lumapit sa akin ang mga bata. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit” (Mateo 19,14).

Datapuwa’t ang ating march of love , march for life ay hindi nagwawakas dito sa Balanga. Ang ating pagsasalita at paglalakad laban sa RH bill ay hindi nagtatapos sa Bataan. Dahil sa pagmamahal nating sa buhay ng tao tayo ay patuloy na magsasalita, magmamartsa at lalaban sa RH bill. Dala ng ating paggalang at pagpapahalaga sa buhay ipagpapatuloy natin ang ating march of love, march for life: no to RH bill!

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)