m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga

 

Saturday, 16 July 2016

Cathedral-Shrine of Saint Joseph in BalangaNgayon, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, may awa ang Diyos. Tayo ngayon ay binayayaan ng Diyos ng tatlong magiging diyakono. At sa awa ng Diyos sila ay magiging pari para sa Diyosesis ng Balanga.

Dito ay ating mababatid na ang awa ng Diyos ay hindi pangako, hindi salita, at hindi pangarap. Bagkus ang awa ng Diyos ay tunay at buhay. Kaya naman, may awa talaga ang Diyos. At sa awa ng Diyos narito sa ating piling at para sa Bataan, ang ating oordenang diyakono. Purihin po natin ang Panginoong Diyos.

Seminarians Anthony, Jason at Regin, tanggapin ninyo ang aming pagbati at welcome to the presbyterium of the Diocese of Balanga. Sila po ay ating palakpakan.

Sa inyo mga butihing pari at professors ng Immaculate Conception Major Seminary, San Jose Seminary at San Carlos Seminary, marami pong salamat sa inyong panahon at pangangalaga sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat.

At sa inyo mga magulang, mga kapatid at kamag-anak ng ating oordenang diyakono, maraming salamat po sa pag-aalay ninyo sa kanila para sa Diyos at pagbibigay ninyo sa kanila sa amin. Makakaasa po kayo hindi namin sila pababayaan. Amin na sila at kami na ang bahala sa kanila.

Mula sa pagiging seminarista, kayo ngayon ay makikilala bilang diyakono. Mula sa pagtawag sa inyong pangalan, kayo ngayon idaragdag ang salitang "reverend." Kayo ay magiging "deacon." Ano ba ang ibig sabihin nito? At ito ngayon mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo ay ating pagnilayan.

Diaconate is service. Literally, a deacon is a servant. Bilang diyakono ay nangangahulugan na maging katulong. At ito ang inyong pinatutunayan sa inyong paanyaya, na nasusulat, "just follow me where I am, there also will my servant be" (John 12,26). Hindi kayo ang bossing. Hindi kayo ang lords. Hindi kayo ang sir. Kayo ay servants. Ang ibig sabihin, ay alipin o alila lamang ni Jesus.

Kayo ay servants. Samakatuwid ay uutusan kayo. Samakatuwid may gagawin kayo at kayo ay nararapat lamang na gumawa, kumilos. Hindi kayo ang mag-uutos. Hindi kayo ang masusunod. At hindi kayo ang paglilingkuran. Sa madaling salita ay kayo ang gagawa. Maglilingkod.

 

At ito ngayon, seminarians Anthony, Jason at Regin ang inyong tatandaan at babaunin na ang inyong paglilingkod ay nararapat mayroong tatlong sangkap. Ano ito?

Serve with obedience 
Serve with love 
And serve with excellence

Una. Serve with obedience. Natural na kayo ay kikilos at gagalaw para sa Diyosesis ng Balanga. Totoo na kayo ay dapat gumawa para sa ating Inang Simbahan. Tama lamang na kayo ay tutulong at dadamay para sa inyong kawan. Subalit, ang lahat ng ito ay hindi ayon sa inyong personal na kagustuhan o batay lamang sa inyong pansariling kapakanan. Tandaan diaconate is service. At kayo ay servants.

 

Ang inyong paglilingkod ay nararapat na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at sa mga aral ng Inang Simbahan. Ang inyong paglilingkod ay nararapat sumusunod sa mga patakaran ng ating Diyosesis ng Balanga. Ang inyong paglilingkod ay dapat nagmumula sa inyong pagsunod sa mga adhikain ng Obispo.

Ano ang saysay na pagiging mahusay sa pagsesermon kung kulang sa pagsunod? Tayo lamang ay nagiging dalubhasang announcer or public speaker. Ano ang saysay na magaling na tagapangasiwa kung wala naman sinusunod? Lalaki lamang ang ating ulo at sa bandang hull, tayo na ay magmamatigas at magmamalaki.

Hindi ko kailangan ang may maraming alam, kailangan ko ay yun sumunod. Ang ating pagsunod ay nagpapamalas ng ating kababaang-loob na ikaw at ako handang magpasakop, na ikaw at ako ay kumikilala na mayroon pa na sa atin ay dapat na namamahala at namumuno.

Ang ating pagsunod ay ating pag-aalay ng sarili. Sa ating pagsunod, inuuna natin ang iba, at hindi ang ating sarili. Sa ating pagsunod, nagtitiwala tayo sa ating sinusunod, at hindi sa ating pansariling kakayahan o katungkulan.

Bakit po ganyang paglilingkod na may pagsunod? Sapagkat si Jesus na tumawag at humirang sa atin ay sumunod. Kahit alam Niya na sa pagkakatawang-tao upang manahan sa lupa Siya ay magpapakasakit, magdurusa at mahihirapan ito ay Kanya pa rin tinupad. Kahit batid Niya na sa pagliligtas sa tao ay kailangan Niyang pasanin at mapako sa krus ito pa rin ay Kanyang ginawa. At doon nga sa Getsemani ay Kanyang binigkas, "father, if this cup cannot be taken away from me with my drinking it, let your will be done" (Matthew 26,42).

Ang isang Diyosesis ay nagkaroon ng general reshuffle ng parish assignments. Nagkaroon ng colloquium ang Obispo sa mga pari niya. Sa isang pag-uusap isang pari ay nagpahayag, "Bishop, I will tell you what I am good at and what I want to do. I will share with you where I want to go."

At sa bandang hull sinabi ng pari, "but Bishop whatever you will tell me I do. Wherever you send me I go. What you will ask of me, I will follow."

At ito mga kapatid ko ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus na Kanyang sabihin "I do not seek my own will but the will of the one who sent me" (John 5,30).

Ikalawa. Serve with love. Madaling maglingkod. At maraming pamamaraan ng paglilingkod. Subalit may isang natatanging katangian sa paglilingkod lalo na sadyang nauukol sa atin bilang mga diyakono at mga pari. Ano ito? Maglingkod na may pagmamahal. Pagmamahal sa nag-utos. Pagmamahal sa anuman ang iniutos. Hindi maaring ialis o ihiwalay ang pag-ibig sa sinusunod at sa susunding gagawin. Bakit po?

Kung walang pag-ibig sa iyong ginagawa darating ang araw na ang tingin mo sa sa iyong ginagawa ay nakakayamot at nakakasawa: Kung wala kang pag-ibig sa paglilingkod, darating ang araw na ang pananaw mo sa pagdarasal ng Breviary o sa pagdiriwang mga Sakramento ay paulit-ulit na at nakakainip pa.

 

Subalit kung may pag-ibig sa paglilingkod ang lahat ng ating ginagawa at ibinibigay ay salamin ng ating pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kanila.

Isipin po natin ng mabuti kung walang pag-ibig sa inyong ginagawa, ito po ay makikita sa inyong mukha, na tayo ay masungit at palaging nakasimangot sa ating pakikipag-usap o sa ating mga gawain. Kung walang pag-ibig sa inyong ginagawa, ito ay mapapansin nila na minamadali natin ang mga pagdiriwang ng mga Sakramento o hindi natin pinaghahandaan ang atin mga tungkulin. Kung walang pag-ibig sa ating paglilingkod, kahit marami o kakaunti ang gawain o kahit madaling gawin ito, tayo ay palaging mayroon reklamo at may palusot.

Subalit kung may pag-ibig sa ating paglilingkod kahit ano pa man ang trabaho at kahit sino pa man ang paglilingkuran, ang lahat ng ito ay ating gagawin mula sa ating puso, ibubuhos natin ang buong panahon at ibibigay natin ang buo natin makakaya.

Bakit po ganyang paglilingkod na may pag-ibig? Sapagkat si Jesus na tumawag at humirang sa atin ang unang umibig sa ating sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang. At dahil sa pag-ibig na ito sa atin ay ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ito rin ang Kanyang pag-ibig na nagtiwala Siya sa atin at ipinagkatiwala Niya ang Kanyang ubasan sa tin. Tayo ay Kanyang rin pinaaalalahan ng ganito, "there is no greater than this, to give one's life for one's friends; and you are my friends if you do what I command you" (John 15,12-14).

Isang pari ang nagdiwang ng kanyang golden anniversary. Siya ay tinanong kung ano ang kanyang habilin sa mga batang pari. Sabi niya, "totoo na ang lahat ay dahil sa awa ng Diyos. May awa talaga ang Diyos." At kanyang idinugtong "of course love your works as a priest. Love your priesthood, and you will see how much happiness it will bring you."

Mga minamahal kong mga pari, always fall in love with priesthood, and nothing else. Always be in love with God, and no one else. Let us serve our people and celebrate the Sacraments with love.

Panghuli. Serve with excellence. Sa Diyos po ay mayroon 'forever.' Hindi lamang tayo na "you are priest forever." Datapuwa't tayo rin ay deacon forever, na ang ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay habang buhay at habang may buhay. Walang pinipili. Walang itinatangi. Ang lahat ang paglilingkuran at paglilingkuran ng lubos.

Kaya naman pagbutihin na natin, totohanin na natin at pagandahin na natin ang ating paglilingkod. So let us serve with excellence. Let us serve with honor, sabi nga `to the max.'

Huwag po tayong makutento na tayo ay tahimik o panatag sa ating silid o sa ating kinalalagyan. Huwag po tayong makuntento na tayo ay nakikita o naririnig na lamang. Mas maganda at mas mabuti na tayo ay nakikita at napapakinggan na may ginagawa at gumagawa. At gawin na po natin ng tama at tapat. Maglingkod po tayo na labis na sa ating makakaya at sobra pa sa inaasahan mula sa atin.

 

Bakit po ganyan ang paglilingkod na labis pa sa ating husay at galing? Bakit po nararapat na tayo ay maglingkod na higit pa sa inaasahan sa atin? Sapagkat si Jesus na tumawag at humirang sa atin ay naglingkod sa atin hanggang sa Kanyang huling hininga. At tayo ngayon ay Kanyang pinaaalalahanan "much will be required of the one who has been given much, and more will be asked of the one entrusted with more" (Luke 12,48).

Maglingkod po tayo sa kanila na hindi tayo mapapahiya, na hindi tayo mapipintasan, at na hindi tayo masusumbatan. At hindi sila manghihinayang sa ating nagawa. Hindi masisira ang kanilang pagtitiwala. At hindi nasayang ang kanilang ibinigay o inialay. So let us serve with excellence, giving our best.

Mangyari pa mula sa ating paglilingkod, ang ating nagawa ay maipagpapasalamat nila at kanilang maipagmamalaki sa iba. At kanilang masasabi, "salamat sa Diyos ikaw ay aming diyakono. Salamat sa Diyos at ikaw ang aming pari."

Minamahal namin seminarians Anthony, Jason at Regin kayo ay magiging diyakono ng Bataan. Ang diyakono ay paglilingkod. Tulad na nasusulat sa inyong imbitasyon, kayo lamang ay alipin, mga lingkod. At ngayon ang Diyosesis ng Balanga ay umaasa at nagtitiwala na kayo ay maglilingkod with obedience, with love and with excellence.

 

Ruperto Cruz Santos, DD

Bishop of Balanga and CBCP Permanent Council member

Home

@ v2013 Diocese of Balanga