@ 2007 Diocese of

BishopStude

Home

Circular 2011/08

Balanga, 17 Hunyo 2011

 

“Tayo na sa ilang na lugar para mag-isa tayo

at makapagpahinga kayo nang kaunti” (Markos 6,31)

 

Nararapat lamang na tayo ay magpahinga matapos ang isang mabigat at madalas na pagpapatuloy ng Gawain ni Kristo Jesus. At tunay nga na nararapat rin na alagaan natin ang ating mga sarili. Kapag tayo ay higit na malusog at malakas tayo ay higit na makapaglilingkod sa ating mga kawan. Pinangangalagaan natin ang ating mga sarili upang tayo ay labis na makapagbibigay ng ating panahon, kagalingan at kakayahan sa bayan ng Diyos.

Naaalagaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. At ang ating mga pamamahinga ay upang makadaupang-palad ang Diyos sa pamamagitan ng pagninilay ng Kanyang Salita, sa pagpapalawak ng kaisipan mula sa mga ispirituwal at teolohiyang aralin, at sa pagdiriwang ng mga Sakramento, higit sa lahat ang Sakramento ng Santa Misa at ng Kumpisal.

Maraming salamat sa kagandahang-loob ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa kabutihang palad ng ating mga minamahal na kawan. Maraming salamat din sa taos puso ninyong pagtutulungan. Dahil sa biyaya ng Diyos at samasamang pagdadamayan ay unti-unti nating naitatayo at magagamit na ang ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes.

At dahil dito itinatalaga ko na ang bawa’t Lunes ng kada buwan ay pangunahing araw ng ating pamamahinga, pangangalaga at samasamang hapunan sa ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes. Naririto ngayon ang ating takdang gawain:

Unang Lunes: Pagninilay sa buhay ng mga Santo ng ating mga Parokya sa ating Diyosesis

Ikalawang Lunes: Banal na Oras at General Assembly ng buong Kaparian ng Diyosesis

Ikatatlong Lunes: Pag-aaral mula sa mga Apostolikong Liham at Encyclicals ng Santo Papa

Ika-apat na Lunes: Pagpapalalim ng kaalaman sa Bibliya at pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng darating na Linggo ng bawat buwan

Ikalimang Lunes: Penitential Services at pangkahalatang pagbabahaginan ng mga pastoral ng karanasan

Ang ating pong takdang oras ay ang mga sumusunod:

 

1730 Pagrorosaryo

1800 Conference

1900 Hapunan

2000 Recreation and Socialization

 

Datapuwa’t sa ikalawang Lunes, ang ating karagdagan oras at gawain ay 0830 Holy Hour, 0930 Merienda, 1000 General Assembly, 1200 Lunch, 1430 Sports.

Totoo na marami tayong gawain at abalahin. Totoo na marami tayong dapat kausapin at ayusin. Totoo na mayroon din tayong dapat gampanan sa labas ng ating parokya. Subalit kailangan din natin magpahinga at makasama ang ating mga kapatid na pari. Sila rin ay makapagbibigay sa atin ng panibagong sigla, lakas at diwa upang higit tayong makaharap sa ating mga tungkulin na may labis na pagtitiwala sa ating sarili. Sila rin ang ating magiging lakas sa kabila ng pagsubok at maasahang tulong sa gitna ng pangangailangan.

Kaya naman atin nang ituon sa ating mga sarili na ang bawat Lunes ng buwan para sa ating mga pari bilang ating araw ng pamamahinga, pangangalaga at samasamang pagdarasal. Kaya naman ang lahat ng oras ng Santa Misa sa araw ng Lunes ay nararapat ipagdiwang sa umaga ng ganoon ding araw. At ito rin ay ating ipagpaalam sa ating mga kawan na ang pagdiriwang ng Santa Misa sa umaga lamang ng Lunes.

Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtanggap at pag-unawa. Ako ay labis na umaasa sa inyong tunay na pakikiisa at pakikipagtulungan. Nababatid ko na ang ating pagsang-ayon ay ating din hayagan na pagtugon sa paanyaya ng Panginoong Jesus na nagsasabi “lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo” (Mateo 11,28).

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)