@ 2007 Diocese of

(boboto, iboboto, botohan)

Diyosesis ng Balanga

Balanga, Bataan

 

(To be read on April 27-28)

Mga minamahal na kapatid,

 

Panahon po ngayon ng mga kampanya ng mga kandidato sa halalan. Nababatid ko na mahirap iwasan na di madala sa mga usapin sa mga kandidato na totoo o may lihis sa katotohanan na dahil dito ay maaring tumungo sa pag-aaway na may karahasan. Dahil dito, nais ko pong magbigay ng mga paalaala na gabay sa mabuting pagkilos sa panahon ng halalan.

 

Una sa lahat, maging mulat tayo ay sa pagiging kasapi ng sambayanang Kristiyano na may pananampalataya sa iisang Diyos na makapangyarihan na pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Ang pamamahala ay regalo ng Diyos sa mga natatanging tao upang pamunuan ang bayan tungo sa mapayapa, maunlad at makatarungang buhay. Kung ipinagkaloob ng Panginoon ang kakayahan mamamahala, ipinagkaloob din niya ang kakahayang ihalal ang mga karapat-dapat.

 

Ikalawa, isipin natin na anumang galing sa Panginoon ay sagrado at ituring ito na may paggalang. Gamitin ang pagpapasiyang ito na may kamalayan sa ikabubuti ng sambayanan, at hindi para sa pansariling kapakanan. Iwasan po natin ang paghahanap na madaling kaligayahan sa pamamagitan ng pagbebenta ng ating boto. Huwag taglayin ang kaisipan na pare-parehong makasarili ang mga tao na walang pakundangan sa iba at kinabukasan na ang pangangatuwiran ay tama lamang na ako ay makinabang ngayon sa halalan sapagkat silang mananalo ay makikinabang sa tatlong taong termino.

 

Ikatlo, panahon din po ngayon para sumama sa talakayan upang makatulong sa paghuhubog ng tamang pagboto sa bayan. Nangangahulugan po ito na tayo ay lalabas upang alamin ang mga isyu ng bayan, ang mga katangian ng mga kandidato at ng kanilang nakalipas. Makakamit po natin ito sa pamamagitan ng matiyagang paghahanap ng katotohanan upang iwasang madala sa mga paninirang kasinungalingan. Gayunpaman, ituring natin na hindi lang karapatan kundi tungkulin natin na alamin ang nakalipas ng mga kandidato kung may nagawa silang may kaugnayan sa Graft and Corruption, paggamit ng Guns, Goons at Gold.

 

Ika-apat, maging maingat po tayo sa pagsasalita sa publiko na maninira ng pangalan ng mga kandidato. Alalahanin po natin na sila ay may damdamin din at may tagatangkilik na masasaktan din. Bilang miyembro ng Sambayanan Kristiyano, igalang po natin ang lahat ng tao para maiwasan ang hidwaan sa ating sambayanan. Igalang natin ang pagpapasiya ng tao at iwasan ang sapilitang pagpapasunod ng kanilang kalooban.

 

Ikalima, ito po ay para sa mga may kakahayan na magmalasakit sa bayan. Dahil laging may banta ng pagpalya ng halalan, makiisa po tayo sa kilusang pangsibil na pinahintulot ng ating Saligang Batas na ngayon ay ipinagkatiwala sa PPCRV, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ito po ay kilusang boluntaryo na tanda ng pag-ibig sa Diyos at pagmamalasakit sa kinbukasan ng ating bayan. Ang kristiyano ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang, bagkus para sa Panginoon at sa sambayanan.

 

Patuloy po tayong manalangin para sa ligtas, maayos at malinis halalalan. Kasama po natin ang Panginoon sa gawaing ito sapagkat ito ay nagmula sa kanya.

 

Ang inyo pong lingkod mula sa Katedral ng San Jose, Lungsod ng Balanga, ika-27 ng Abril, 2013.

 

+RUPERTO C. SANTOS D.D.

Obispo ng Balanga

Home

BishopStude

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)