@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

PATNUBAY PASTORAL TUNGKOL SA WORLD VISION

 

 

Minamahal kong bayan ng Diyos sa Bataan:

 

Bilang inyong pastol sa pananampalataya, tungkulin kong gabayan kayo sa mga bagay ukol sa Diyos at magbigay babala tungkol sa mga bagay na maaaring makapinsala sa ating Katolikong pananampalataya.

 

Nais kong ipabatid sa inyo ang paninindigan ng Simbahang Katolika tungkol sa World Vision International Organization. Ang pagtuturong ito ay batay sa pahatid ng Nuncio Apostoliko, ang kinatawan ng Santo Papa sa Pilipinas.

 

Ang World Vision na itinatag ni Dr Bob Pierce noong taong isang libo siyam na raan at limampu sa California ay nagmula sa fundamentalistang Protestante. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano at nagbibigay tulong sa  pag-unlad ng mga mahihirap na bansa.

Subalit may suliranin ang ugnayan ng World Vision at Simbahang Katolika. Wika ng Nuncio, marami ng mga obispo sa mga mahihirap na bansa ang nagsasabing ang World Vision ay nag-aanyaya sa mga Katoliko na iwanan ang Simbahan at sumama sa Protestantismo. Laging ipinahahayag ng World Vision na sila ay kaugnay sa Simbahang Katolika subalit ang katotohanan ay ginagamit ang animo’y ugnayang ito upang mang-akit sa Protestantismo o kaya ay makatanggap na mas marami pang abuloy mula sa mga mayayamang bansa. Halimbawa, noong taong dalawang libo at tatlo, isinama nila sa sa listahan ng pinuno ng World Vision si Monsignor Paul Sabbatini, isang Katolikong pari, upang mapapaniwala ang mga tagatangkilik. Ginagamit ng World Vision ang kanilang “mistulang” ugnayan sa Simbahan para sa kanilang kapakanan.  Dagdag pa rito, nilalabanan ng World Vision ang AIDS sa mga pamamaraang taliwas sa turo ng Simbahang Katolika.

Tinawagan ng pansin ng Nuncio ang mga Obispo ng Pilipinas na ang pakikipag-ugnayan sa World Vision ay maaaring magdulot ng pagkalito at pagkaligaw sa mga Katoliko sa Pilipinas. Noon pa mang taong isang libo siyam na raan at pitumpu at walo, humingi na ang World Vision na liham mula sa mga Obispo ng Pilipinas upang kilalanin sila bilang kabalikat sa gawain para sa mahihirap. Ang sabi ng World Vision ay nababawasan ang abuloy na tinatanggap nila dahil ayaw silang kilalanin ng mga Obispo ng Pilipinas. Ang lahat ng Obispo sa Pilipinas sa kanilang pulong noong Hulyo, 1978 ay tumangging magbigay ng pagsang-ayon sa World Vision sapagkat ang samahang ito ay nang-aakit na maging Protestante ang mga Katoliko.

Bilang inyong Obispo, ipinagbabawal ko ang sinumang pari, madre, laykong lingkod sa parokya o katekista na makiagapay sa World Vision kahit ito pa man ay para sa mga mahihirap na bata at kabataan. Nanganganib ang pananampalatayang Katoliko lalo ng mga bata at kabataan kung gagawin ninyo ito. Mayroong malaking pananagutan sa harap ng Diyos ang mga may gulang na Katoliko na pasasangkapan sa World Vision.

 

Magtulungan tayo para sa pagtataguyod at pangangalaga ng pananampalatayang Katoliko sa Bataan. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos.

 

 

Sumasainyo kay San Jose,

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

         Obispo ng Balanga

 

 Agosto 31, 2006

item3
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)