@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

TAYO ANG SIMBAHAN

 

Ang buhay ay isang paglalakbay.  Tayo ay magkakaagapay na naglalakbay patungo sa iisang hantungan – ang makapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian.  Kayo at ako ay kapwa manlalakbay.  Kapwa tayo nangangailangan ng liwanag at paggabay.  Minsan ay nalilito; minsan naman ay nasusugatan; minsan ay parang nakayapak sa ulap; minsan naman ay tinitiis ang matalas na batuhan.

 

Sa darating na ika-17 ng Marso, aalalahanin natin bilang Simbahan ang 30 taon ng paglalakbay ng bayan ng Diyos sa Bataan. 30 taon na ang Diyosesis ng Balanga!  Ipagbunyi natin ang kadakilaan ng Diyos na naglalakbay kasama natin – si Jesus, ang Emmanuel, na sumasaatin at lagi nating kapiling.

 

ANG DIYOSESIS

 

Bakit mahalaga ang Simbahan?  Ang Simbahan ay Bayan ng Diyos.  Ang Simbahan ay hindi gusali.   Ang Simbahan ay hindi lamang isang samahan ng mga taong mapagkawang-gawa o madasalin.  Ang Simbahan ay bayang tinipon ng Diyos.  Diyos ang pinagmulan ng Simbahan.  Iisa lamang ang Simbahan sapagka’t iisa lamang ang Diyos.  Ang Simbahan ay bunga ng buklod ng pag-ibig ng Ama, Anak at Espiritu Santo.  Ang Simbahan ay matatagpuan sa iba’t ibang panig ng daigdig.  Ang Simbahang tinipon  ng Diyos dito sa Bataan ay tinagurian nating Diyosesis ng Balanga.  Tayo ang Diyosesis ng Balanga.

 

Ang Diyosesis ay isang bahagi ng bayan ng Diyos na ipinagkatiwala sa pangangalinga ng isang Obispo, katuwang ng kaparian.  Ang Diyosesis ay bayan ng Diyos na laging kabuklod ng Obispo sa pamumuhay sa liwanag ng Espiritu Santo at pagtalima sa atas ng Ebanghelyo.  Sa bawa’t Diyosesis ay matatagpuan natin ang mga tanda ng tunay na Simbahan ng Diyos – iisa, banal, Katolika at apostolika.

 

Sa pamamagitan ng kapangyarihang mula sa Panginoon, ang Santo Papa lamang ang maaring magtatag ng isang Diyosesis.  Sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng yumaong Papa Pablo Ikaanim, itinatag ang Diyosesis ng Balanga noong 1975.    Ang pasyang ito ng Banal na Papa ay pagkilala sa kaganapan ng pananampalatayang Kristiyano rito sa Bataan.  Mula sa pagkilalang iyon ng Santo Papa, naglakbay ang ating Diyosesis sa pamumuno ng ating unang pastol, Obispo Celso Guevarra.  Dahil din sa kagandahang-loob ng aking hinalinhang Obispo Honesto Ongtioco, ipinagpatuloy ng bayan ng Diyos sa Bataan ang pagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos.

 

Ang ating pagdiriwang ng ika-30 taon bilang Diyosesis ay isang mahalagang pagkakataon upang lumingon sa pinanggalingan at magpasalamat sa biyayang kamit.  Kasinghalaga ng paglingon ay ang masigasig na pagtanaw sa hinaharap upang tuparin ang ating mga pangarap.  Kabanalan at kabayanihan ang ating pinagmulan.  Kabanalan at kabayanihan ang ating pangarap:  Bataan, peninsulang minamahal, lalawigan ng mga bayani at banal.  Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin.  Ito ang ating pangarap.

 

ANG KATEDRAL

 

Ipagdiriwang natin ang ating ika-30 taon bilang Diyosesis sa pamamagitan ng pag-aalay ng Eukaristiya sa pinagandang Katedral ng San Jose sa Balanga sa ika-17 ng Marso sa ganap na 4:00 ng hapon.  Kayong lahat ay malugod na inaanyayahang dumalo. Itatalagang muli sa Diyos ang ipinaayos na Katedral, tanda ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon.  Ang Simbahan ay ang bayan ng Diyos.  Ang buong santinakpan ang templo ng Lumikha.  Ang buong sangnilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.  Hindi kailangan ng Diyos ang templong gusali.  Ang lahat ay sa Kanya.  Nagtatayo tayo ng templo upang mayroon tayong pook tagpuan bilang bayang sumasamba.  Ang gusaling simbahan ay sagisag ng pananampalataya ng bayan.  Ang gusaling simbahan ay sagisag ng ating pagkakaisa.

 

Sa lahat ng simbahang gusali sa buong Diyosesis, ang Katedral ang katangi-tangi sa lahat.  Ang Katedral ang ina ng lahat ng simbahan sa Diyosesis.  Tinaguriang Katedral ang simbahan sa Balanga sapagka’t sa santuario ng simbahang ito ay naroon ang “kátedra”, ang luklukang sagisag ng kapangyarihang taglay ng Obispo mula kay Kristong Mabuting Pastol.  Mula sa kanyang “kátedra” nagtuturo ang Obispo, naggagawad ng pagbabasbas at namumuno sa bayang ipinagkatiwala sa kanya.  Ang Katedral ay huwarang pamantayan ng lahat ng simbahan sa buong Diyosesis.

 

Makasaysayan ang darating na ika-17 ng Marso dahil sa dalawang kataga:  ang Diyoesis at ang Katedral.  Tayo ang Diyosesis.  Tayo rin ang Katedral.

 

Tayo ang bumubuo ng Diyosesis ng Balanga – iba’t ibang pinag-isa ng iisang Diyos.  Tayo ang Diyosesis ng Balanga na patuloy na naglalakbay hanggang marating ang langit na ating tunay na tahanan. 

 

Tayo ang Katedral.  Ang bawa’t bato, kahoy at bakal na bumubuo ng gusali ay sumasagisag sa ating pagkakabuklod-buklod bilang bayan.  Tayo ang mga bato, kahoy at bakal na nakapaligid sa luklukan ng Obispo – ang “kátedra” – nakikinig sa kanyang itinuturo, sumusunod sa kanyang halimbawa at ginagabayan ng kanyang pagpapala.

 

Ipagbunyi natin ang banal at bayaning bayan ng Diyos sa Bataan!  Ipagbunyi natin ang ating makasaysayan at kinagigiliwang Katedral!  Ipagpatuloy natin ang sama-samang napasimulan!

 

 

Mula sa Katedral ng San Jose, ika-6 ng Marso 2005

 

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

          Obispo ng Balanga

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)