@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

TAWAG NG KABANALAN

 

Tawag ng Panahon

Ang tawag ng ating panahon ay pagpapanibago.  Ito man ay panawagan din ng ating Panginoong Jesukristo sa simula pa lamang ng kanyang pangangaral ng Mabuting Balita.  Sa pagsisimula pa lamanag ng Kanyang pangangaral ay hinamon na niya tayo “Talikdan ang kasalanan at sumampalataya sa mabuting Balita” (Mk 1:15).

Ang landas ng pagpapanibago ay landas patungo sa Diyos.  Ang paglalakbay patungo sa pagpapanibago ay hindi natin mararating kung hindi dahil sa tulong ng Diyos.  Subalit anumang tulong ang ibigay sa atin ng Diyos kung hindi naman natin susuklian ng pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan.

Kung nais natin ng bagong Bataan, dapat tayong maging handa na tahakin ang landas ng kabayanihan at kabanalan.  Kilala ang Bataan bilang isa sa

walong lalawigang naghimagsik sa España noong 1898.  Bantog ang ating peninsula sa mga bayani noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Kababayan natin sina Tomas Pinpin at Cayetano Arellano, mga pambansang bayani.  Ito ang ating kasaysayan.  Ito ang ating buong pagmamalaking itinuturo sa mga kabataan ng ating peninsula.

Ang ating kasaysayan ng kabayanihan ay dapat nating tapatan ng pagsisikap na magpakabanal ngayon sa ating panahon.  Bagamat maraming paraan sa pagpapakabanal, nais kong bigyan ng pansin sa simula ng aking panunungkulan bilang inyong Obispo ang pangunahing kapangyarihan ng panalangin sa buhay ng Kristiayano.  Sa ating kinagisnang buhay panalangin, nais kong bigyan ng matingkad na pagpapahalaga ang Eukaristiya at ang banal na rosaryo ng Mahal na Birhen.

 

ANG BANAL NA EUKARISTIYA

Ayon sa turo ng Simbahan, ang banal na Liturhiya ang “taluktok ng lahat ng ating pagkilos samantalang ito rin ang bukal na pinagmumulan ng lahat ng kanyang kapangyarihan”(SC, 10).  Ang Eukaristiya kung araw ng Linggo ay lubhang napakahalagang pananagutan ng bawat Kristiyano na dapat tupdin nang buong katapatan.  Ang Misa kung Linggo ay hindi lamang dapat na tingnan bilang tungkuling dapat tupdin kundi ituring na puso ng ating buhay Kristiyano.

Ang pagdalo sa Misa kahit na pangkaraniwang araw ay LUBHA KONG ITINATAGUBILIN sa lahat.  Ang bawat pari ay dapat na mangulo sa pagdiriwang ng Misa sa ating mga parokya hindi alintana kung ilan man ang nagsisimba o kahit walang nag-aalay ng pamisa.  Walang araw na maaaring lumampas nang hindi nagdiriwang ng Misa ang pari.  Tagubilin ko rin sa kaparian na maghanda ng maikling homilya sa mga Misa sa pangkaraniwang araw para makatulong sa paghubog sa bayan ng Diyos upang matulad sa Panginoong Jesukristo.  Mahalaga ring ipaalala ko sa inyo ang pangangailangan na magbigay tayo ng panahon ng katahimikan bago magsimula at pagkatapos ng Misa upang namnamin ng ating puso ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ginaganap sa Eukaristiya.

 

ANG ROSARYO NG MAHAL NA BIRHEN

Si Maria ay tinagurian ng ating mahal na Papa Juan Pablo II bilang “Tala ng Bagong Pamamahayag ng Mabuting Balita”.  Wika niya: “Si Maria ay maningning na bukang liwayway at tiyak na gabay sa bawat hakbang” (NMI, 58).  Tumulad tayo sa pagninilay ni Maria sa mukha ng kanyang Anak na si Jesus.  Ang rosaryo ay hindi lamang paulit-ulit na panalangin.  Ang buod ng rosaryo ay ang pagninilay sa buhay ng Panginoong Jesukristo.  Ang Rosaryo ay “Ebanghelyo mula sa paningin ni Maria”.  Masdan natin ang mukha ni Jesus sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal ng rosaryo.

Ang Mahal na Birhen ng Rosaryo sa Orani ay bantog sa ating lalawigan at mga karatig bayan.  Ang makulay na kasaysayan ng ating lalawigan ay hindi natin maisasaysay kung wala ang rosaryo ni Mariang ating Ina.

Batid kong mayroon tayong mga kilusang pansimbahan na nagdarasal ng rosaryo sa ating mga kapilya at simbahan.  Batid ko ang masigasig na pagdarasal ng rosaryo sa ilang kapitbahayan.  Bagamat maganda ang mga ito, nais kong sabihing ito ay hindi sapat.

Itinatagubilin ko sa lahat ng magulang ang pagdarasal ng rosaryo sa bawat tahanan bilang mag-anak.  Pakiusap ko sa ating mga guro sa paaralan na himukin ang mga kabataan na magrosaryo nang pangkat-pangkat sa paaralan.  Ipinapayo ko rin na basahin natin ang Ebanghelyo pagkatapos nating manalangin ng rosaryo upang ang Mabuting Balita ay siyang maging ugat ng ating buhay.

 

SI JESUS SA EUKARISTIYA AT SI MARIA NG ROSARYO

Halos kasabay ng pagsisimula ko ng tungkulin bilang inyong pastol ay ang pagtatalaga ng mga Obispo ng Pilipinas sa PAMBANSANG TAON NG EUKARISTIYA AT NI MARIA simula ikalabing-lima ng Agosto, 2004 hanggang Agosto, 2005.

Sa unang taon ng aking paglilingkod bilang inyong pastol at kaibigan, itinatagubilin ko ang aking lahat ng pangarap at layunin sa Panginoong Jesus sa Eukaristiya at kay Maria, Birhen ng Santo Rosaryo. Kung tatanggapin lamang ninyo ang aking hamon na lumapit sa sakramento ng kumpisal nang madalas, magsimba araw-araw at magkomunyon nang malimit, katambal ng pagdarasal ng rosaryo lalo na sa tahanan at paaralan, ang pagpapanibago ng Bataan na ating pangarap ay madali nating mararating.

Ang batas ng kabanalan at kabayanihan ay nakapaloob sa isang payak na panalangin “Sundin ang kalooban Mo.” Sa Eukaristiya at sa rosaryo binibigyan tayo ng lakas ng loob na sumunod sa kalooban ng Ama. Ito ang kabanalan. Ito ang kabayanihang kailangan natin.

Katedral ni San Jose, Agosto 15, 2004

 

                                                                                    +SOCRATES B. VILLEGAS

                                                                                       Obispo ng Balanga

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)