@ 2007 Diocese of

Gallery

Bishop's Messages

Home

SI SAN PABLO APOSTOL AT ANG BATAAN

 

Mungkahing katekesis para sa St Paul Pilgrimage

sa bawat parokya bilang paghahanda

sa Mount Samat Pilgrimage sa Nobyembre 29, 2008

 

Ang ikadalawang libong taon ng kapanganakan ng Dakilang Apostol Pablo ay dahilan upang magdiwang ang Simbahan. Sa banal na taong ito ni San Pablo,marapat na lingunin ang pinanggalingan at harapin ang hamon ng kinabukasan. Tayong lahat ay galing kay Jesus at babalik sa Kanya. Nakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng ating mga magulang, mga guro, mga pari o mga kaibigan. Kapag tinunton natin ang kasaysayan hanggang dalawang libong taon, sa malao’t madali ay matutunton natin na tayong lahat ay bunga ng pangangaral ni Apostol San Pablo. Si San Pablo ay tinaguriang Apostol sa mga Hentil. Hindi tayo kabilang sa liping Hudyo. Tayong lahat ay maituturing na anak ni San Pablo sa pananampalataya.

Ang Taon ni San Pablo ay kalooban ng Santo Papa Benedicto Ikalabing-anim upang alalahanin at sariwain ang banal na halimbawa ng apostol na ito. Ano ang kahalagahan ni San Pablo para sa atin dito sa Bataan? Kung nais nating maging bayani at banal, ano ang mapupulot natin sa buhay ni San Pablo?

Una sa lahat, si San Pablo ay Apostol ng PAMAYANAN. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita, nagpunla ng binhi ng Salita ng Diyos sa iba’t ibang dako ng mundo at mula doon ay nabuo ang mga pamayanang sinimulang tawaging Kristiyano. Ang mga salita ni Pablo ay hindi lamang narinig o pinakingggan ng iba’t ibang tao. Ang salita ay tinanggap at pinatuloy sa puso ng nakarinig nito sa Korinto o sa Efeso, sa Tesalonika o sa Galacia, SA Antiokia o sa Efeso.

Ang pangarap na Bataan Bayani at Banal na layunin natin para sa Bataan ay matutupad lamang kung tayo ay nakaugat sa Salita ng Diyos. Kung tunay tayong nakikinig at tumatanggap ng Mabuting Balita, marapat na makita ito sa pag-usbong ng mga Kristiyanong Magkakapitbahay (Krisma) sa ating mga parokya. Sa karangalan ni San Pablo, kayo sana ay dumalo sa mga katekesis ng parokya, sa mga paghubog sa pananampalataya bata man o kabataan o may gulang.

Ikalawa, si San Pablo ay Apostol ng ALAY BUHAY. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa Diyos bilang Pariseong masunurin sa Batas. Nakilala niya na ang pagsunod sa Batas ay hindi maghahatid ng kaligtasan bagkus ay ang paghahandog ng sarili sa Panginoon. May dalang espada ang Apostol sapagkat pinugutan siya ng ulo alang-alang sa Diyos. Wika niya sa mga taga Korinto “Aalisin ang mga propesiya, magwawakas ang pagsasalita sa mga wika at aalisin ang kaalaman…taglay natin ang tatlong ito:

pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig” ( tgn I Kor 13:8).

Ang pag-aalay ng buhay na siyang buong aral ng kanyang pagkatao ay isinasabuhay natin sa Bataan sa pamamagitan ng AGAP—alay galing sa pagpapakasakit. “Matiyaga ng pag-ibig at may magandang loob”, wika niya sa mga taga Korinto. Ang AGAP ay paghahandog ng panahon, kayamanan o kakayahan para sa ikabubuti ng kapwa. Kapag marunong mag-alay, walang maghihirap at walang magkukulang.

Ikatlo, si Apostol Pablo ay Apostol ng BALIK LOOB. Dati siyang tagausig ng mga Kristiyano. Dahil sa kanyang sigasig, pinatay si San Esteban ang unang martir. Binulag siya ng galit at poot. Nabulag siya ng makatagpo niya si Jesus sa daan ng Damasco. Kumalat ang balita na ang dating taga-usig ng mga unang alagad ay naging taga pangaral na ng Panginoon. Ang pagbabalik loob na ito ay hindi lamang minsang naganap. Ang pagbabalik loob ay habambuhay na pagbabantay. Kailangang magbantay hindi lamang upang umiwas sa tukso. Kailangang magbantay upang ang bawat pagkakataong gumawa ng mabuti ay ating samantalahin.

Tayo man dito sa Bataan ay nangangailangan ng lubos na pagbabalik loob. Tapos na ang digmaan. Narito na ang kapayapaan. Tuloy pa rin ang paglaban sa tukso at kasalanan. Ang droga ay nabibili pa rin at ginagagamit ng maraming kabataan. Ang bayarang sex ay unti unting lumalaganap sa mga plaza handog ng ilang estudyante sa kolehiyo. Ang sugal ay patagong ginagawa o pinahihintulutan sa anyo ng small town lottery. Ang mga punung kahoy sa bundok ay walang pasubaling pinuputol ng walang kapalit. Ang dagat ay sinusuyod at pinapatay ng mga isa sa pamamagitan ng dinamita. Pinapatag ang burol upang gawing graba. Bataan, bayani at banal, magbalik loob ka na sa Panginoon at talikdan ang maling gawain.

Ikaapat, si San Pablo ay apostol ng LAKBAY PANGARAL. Iniwan niya ang sariling ginhawa at kayamanan upang ipangaral ang Mabuting Balita. Nabilanggo, naharap sa unos sa dagat, binato, nilibak—subalit ang lahat ng ito ay nagpatibay lamang ng kanyang apoy sa dibdib upang palaganapin ang aral ni Kristo. Turo ng Simbahan na ang “Simbahan ay misyonero”. Ang unang misyonero ng Ebanghelyo ay si San Pablo.

“Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa,” wika ni San Pablo sa mga taga Roma. Ang ilan ay tinatawag na iwanan ang bayan para sa Simbahan. Ang karamihan sa atin ay naririto sa sariling bayan. Saan man tayo naroroon at anuman ang katayuan sa buhay, magsalita tayo tungkol kay Jesus. Ikuwento natin ang kuwento ni Jesus sa mga kabataan at mga musmos. Bawat Katoliko ay katekista. Bawat magulang ay katekista. Bawat isa sa atin katekista. Huwag nating ikahiyang ikuwento ang kuwento ni Jesus.

Sa huli, si San Pablo ay Apostol na ORDINARYO. Hindi siya iba kahit kanino. Sa mga Judio, siya ay Judio. Sa mga Hentil, siya ay Hentil. Siya ay lahat para sa lahat. Sa ating pagiging ordinaryo, tayo ay nagkakapantay-pantay. “Wala ng Judio o Griego, walang babae o lalaki, walang malaya o alipin, iisa lamang tayo kay Kristo Jesus,” wika niya sa mga taga Galacia. Katulad natin siya sa maraming bagay pati na sa mga tuksong sa atin ay umaakit.

Ano ang ibig sabihin ng pagiging ordinaryo? Ang ordinaryong Katoliko sa Bataan ay bayani at banal. Ito ang buklod ng ating pagkakaisa. Hindi natin kailangang maging katangi-tangi upang maging banal. Sa ordinaryong tubig ng binyag, tinanggap natin ang biyayang maging mga anak ng Diyos—mga banal. Ang maging pangkaraniwan ay maging dakila sa mata ng Diyos. Sa mga ordinaryo at pang-araw-araw na gawain—mga gawaing bahay, pagpasok sa pagawaan, pag-aaral, pagsakay sa traysikel o bus—mga pangkaraniwang bagay subalit kung gagawin ng nang may pag-ibig ay magiging landas sa kabanalan.

Si San Pablo at ang Bataan.

Pamayanan.

Alay Buhay.

Balik Loob.

Lakbay Pangaral.

Ordinaryo.

 

Isabuhay natin ang kanyang buhay. San Pablo, uliran sa kabanalan at kabayanihan, ipanalangin po ninyo ang Bataan.

item3
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)