@ 2007 Diocese of

Bishop Soc's Messages

Home

KATOTOHANAN, KABABAANG LOOB, PAG-IBIG

(Homilya ni Obispo Socrates B. Villegas noong ikasampu ng Marso, 2008 sa Katedral ng Balanga para sa

Misa para sa Bansa)

 

Hukom at Kaligtasan

Ang ibig sabihin ng pangalang Daniel ay “Ang Diyos ay hukom”. Ang ibig sabihin naman ng pangalang Jesus ay “ Ang Diyos ay kaligtasan”. May pahiwatig sa atin ang dalawang pangalang ito sa pagdiriwang natin ng Misa para sa Bansa, kasama ang ating kababayang si Jun Lozada.

Ang Diyos ay hukom sapagkat siya lamang ay may kakayahang arukin ang kalooban ng tao. Ang Diyos ay hukom sapagkat siya lamang ang walang sala na hindi maaaring hatulan ng kahit na sino. Ang Diyos ay hukom sapagkat siya lamang ang nakaaalam ng buong katotohahan sa buong mundo at katotohanan kahit sa pinakasulok ng puso ng tao.

Bagamat ang Diyos nga ay hukom na kaisa-isang karapat-dapat humatol, isinugo sa atin si Jesus hindi upang maging hukom kundi upang maging tagapagligtas. Ang pagliligtas at paghuhukom ay hindi magka baligtad. Ang kaligtasan at ang katarungan ay kapwa nakabatay sa katotohanan.Kung walang katotohahan walang kaligtasan. Kung hindi alam ang buong katotohanan, hindi rin tayo dapat humatol.

Una sa lahat...pag-ibig

Naghahanap tayo ng katotohanan upang maligtas, hindi upang magparusa. Naghahanap tayo ng katarungan hindi upang hiyain ang nagkamali o kaya ay maghiganti kundi upang akayin ang lahat-ang nagkasala at ang ginawan ng kasalanan-patungo sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Ang ating paghahanap sa katotohanan ay dapat na maghatid sa atin patungo sa pag-ibig sa kapwa. Sa Ebanghelyo, naghandog ng pag-asa ang Panginoon hindi lamang sa babaeng nagkasala. Binigyan din ng Panginoon ang mga taga usig na tahimik na umalis upang hindi mapahiya. Mahal ng Diyos ang nang-aapi at ang inaapi.

Hanapin natin ang katotohanan subalit hindi dapat magtapos ang paghahanap sa pagkatuklas sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi hantungan kundi daan lamang tungo sa pagmamahal. Ang hanap natin ay tunay na pag-ibig sapagkat kung nasaan ang pag-ibig naroon ang Diyos. Aanhin natin ang buong katotohanan kung magiging mayabang naman tayo at marahas dahil sa wari natin ay tama ang ating pinaninindigan? Ang katotohanan ay nakapagpapalaya lamang kapag ito ay nakaugat sa pag-ibig. Higit na mahalaga ang manatiling mapagmahal kaysa manatiling tama.

Kung tayo man ay magkamali, tiyakin nating naroon pa rin ang pag-ibig. Lahat ng tao ay maaaring magkamali. Lahat ng tao ay dapat na magmahalan.

Paano mararating ang katotohanan?

Paano natin lubusang matatagpuan ang katotohanan? Ano ang daan patungo sa ganap na katotohanan? Hindi natin mararating ang katotohanan kung walang kababaang loob. Ang taong mayabang at mapag-imbot ay hindi makararating sa katotohanan. Wika natin “Truth hurts.” It only hurts the proud and arrogant. If the truth hurts it means humility is still incomplete in you. Ang kababaang loob at pagiging banayad magalit ay daan sa hinahanap na katotohanan. Galit ang mayabang sa katotohanan. Mailap ang katotohanan sa mga mayayabang. Maraming pook at paraan ang ginagamit ang lipunan upang makilala ang katotohanan. Para sa mga anak ng Diyos, para sa ating lahat, matatagpuan lamang natin ang katotohahan sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng Diyos na ipinakilala ang sarili bilang Katotohanan. “Ako ang Daan ang Katotohanan at ang Buhay”, wika Niya. Ang taong mababang loob ay namumuhay sa katotohanan.

Hindi natin mararating ang katotohanan kung tayo ay nagsisiraan. Hindi natin mararating ang katotohanan kung pinagbabantaan natin ang kalaban. Hindi natin mararating ang katotohanan kung simbuyo ng damdamin ang pinaiiral sa halip na katuwiran. Kapag mahal na natin ang kaaway at may malasakit na tayo sa kalaban, malapit na tayo sa katotohanan ng Panginoon.

Mas mahalaga kaysa sa katotohanan…

Mahalaga ang katotohanan. Kahanga-hanga ang katotohanan. Subalit pag-ibig lamang ang makapaghahatid sa atin sa langit.

Ang katotohanang walang pag-ibig ay inutil.

Ang pag-ibig na sinungaling ay taksil.

Ang kaguluhan at kayabangan ay balakid sa katotohanan.

Ang tunay na katotohahan ay dapat na maghatid sa pagmamahalan.

Sa dapit hapon ng ating buhay, hindi tayo hahatulan kung alam mo ang katotohanan.

Hahatulan lamang tayo sa timbangan ng pagmamahal.

Jun, salamat sa iyong pakikiisa sa mga taga Bataan sa paghahanap ng katotohanan. Ang iyong maybahay na kababayan namin dito sa Balanga ay kabahagi sa aming panalangin. Hindi namin mawari ang pinagdaraanan ng iyong asawa at mga anak nitong mga nakalipas na linggo. Malayo man kami sa Maynila, kami dito ay nananalangin upang ang iyong sinimulan ay saluhin at ipagpatuloy ng buong bayan.

Jun, tatlong tagubilin.

First, tell the truth always. The truth will take care of you.

Second. Be humble. Do not bring the applause of the people to your head. It might make you proud. Bring the applause to your heart so that the popularity will make you more loving.

Lastly in all that you say, in all that you do, wherever you go-sow love. Bring peace. Give everybody the love of Jesus.

Amen.

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)