@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

MAGANDA ANG KAMAY NI FATHER!

CHRISM MASS  HOMILY

APRIL 5, 2007

 

 

 

Maraming paring gwapo. Mayroon din naming hindi.  Maraming paring maganda ang boses, mayroon din namang parang walang karapatang umawit.  Maraming pari ang maganda ang katawan, subalit mas marami ang pangit ang katawan. Mayroon ding mga pari magandang magsalita, pero mayroon namang paring hindi natin maintindihan kapag nagsalita.  Subalit anuman ang maganda o pangit sa pari, mga minamahal kong kapatid, anumang itsura ng pari, anumang itsura ng pari, anumang hugis ng pari, anumang tangkad o liit ng pari, anumang kapintasan ng pari, iisa ang  palaging maganda sa pari.  Ang kamay ng pari ay laging maganda.  Walang  kamay ng pari na pangit. Walang kamay ng pari na pangit at hindi karapatdapat pagmanuhan, sapagkat ang kamay na ito ang nagbubuhos ng tubig sa binyag.  Ang isang pangkaraniwang anak ng tao sa pamamagitan ng kamay na nagbubuhos ng tubig ay nagiging anak ng Diyos.  Maganda ang kamay ng pari sapagkat ang mga kamay na ito ay itinataas upang basbasan ang mga makasalanan na nagsisisi.  Ang kamay na ito kasabay ng salita ang nagpapahayag ng kapayapaan sa kaluluwang naligaw ng landas. Paano magiging pangit ang kamay ng pari samantalang sa araw araw na ginawa ng Diyos ay hinahawakan niya sa kanyang kamay ang katawan ni Kristo? Walang kamay ng pari na maaring maging pangit sapagkat araw araw na ginawa ng Diyos, hinahawakan niya sa kanyang magagandang kamay ang magandang katawan at dugo ni Kristo.  Paano magiging pangit  ang kamay ng pari? Itong mga kamay na ito ang nagbabasbas sa mga Kristiyanong hahayo papunta sa huling hantungan.  Itong mga kamay na ito ang ginagamit ng Diyos upang pahiran ng langis ang ating mga kapatid na may sakit.  Mga minamahal kong kapatid, kahit anong itsura ng mukha ng pari, kahit anong itsura ng katawan ng pari, palaging maganda ang  kamay ni Father. Maganda ng kamay ni Father, sapagkat ang kanyang mga kamay ang ginagamit ng Diyos upang maging Kanyang kamay.  Ginagamit ng Panginoon ang kamay ng paring ito upang ang kanyang pagpapala ay dumalaw sa bayan ng Diyos.  Kung walang kamay si Father paano kaya siya magbabasbas sa atin? Kung walang kamay si Father, paano kaya niya  bubuhusan ng tubig ang mga batang binibinyagan?  The hands of a priest are always beautiful because the hands of a priest are the hands of  Jesus.

 

magand2 magand5

 

Bakit maganda ang kamay  na ito?  Sapagkat sa araw ngordinasyon, binubuhusan ng Obispo ng Krisma, ang langis na may halong pabango ang kamay ng binatang ito na gagawing pari.  Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng langis, ang kamay na ito ay itinatalaga sa banal na bagay.  Sa pamamagitan ng pagbuhos ng langis ng Krisma, ang mga  kamay na ito ay pinagaganda ng Panginoon sapagkat gagamitin sa magagandang bagay ng magandang Diyos.

 The beautiful hands of the beautiful priests of the beautiful God for beautiful things. Mga minamahal kong kapatid, maganda ang kamay ng pari hindi dahil malambot, hindi dahil malinis at maganda ang kuko.  Maganda ang kamay ng pari sapagkat ang kamay ni Father ay kamay ni Hesus.  Subalit bago pahiran ng langis ang mga magandang kamay ng kaparian, mayroon munang ginagawa ang mga kamay na iyon.  At ano ito? Iniipit ng Obispo ang dalawang kamay ng diyakonong oordinahang pari.  Iniipit sa pagitan ng dalawang kamay ng Obispo.  Ito ay kailangang kailangan bago mapahiran ng langis ang kamay ng pari.  Bakit? Sapagkat  ang pag-iipit ng kamay ng Obispo sa kamay ng pari ay sumasagisag sa paglalahad ng kanyang kamay sa simbahan.  Sinasabi ng pari na sa pamamagitan ng pagkilos na iyon, sa inyong mga kamay inihabilin ko ang aking mga kamay.  Sa inyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay.  Sa inyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buong pagkatao.  Wala na ako, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin.  Hindi natin nakikita ang pagkilos na ito, sapagkat yon ay malapit na malapit sa Obispo at sa bagong oordinahan.  Halos kami na lamang ang nakakakita  sa aming mga kamay. Subalit sa pagtatagpong ito ng kamay ng oordinahan at kamay ng nag oorden, sinasabi ng paring ito na ang aking buhay ay nakasalalay na sa inyo.  At matapos lamang na ipasalalay sa Diyos, matapos lamang na ihandog ang kanyang kamay sa Obispo, matapos lamang na ipitin ng Obispo ang kanyang mga kamay doon lang papahiran ng langis ang kamay na ito.  Samakatuwid, mga kapatid, ang unang dahilan kung bakit maganda and kamay ng pari, ay hindi dahil pinahiran ng langis.  Ang unang dahilan kung bakit maganda ang kamay ng pari ay sapagkat itinagubilin na niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos.

 

At ang sinumang nagtitiwala sa Diyos ay palaging maganda.  Ang sinumang nagtitiwala sa pagtataguyod ng Diyos, kailanman ay hindi magiging pangit, sapagkat ang tunay na kagandahan ay sa pagsunod ng kalooban ng Diyos.  At idalangin ninyo ang Kaparian ng Simbahan.  Sasabihin ko sana ang Kaparian ng Bataan ngunit mayroon tayong kapatid na pari mula sa ibang Diyosesis na narito.  Kasama natin sa pagsasariwa  sa pangako ng kanilang ordinasyon.  Ipanalangin natin ang lahat ng pari, hindi lamang ng buong Pilipinas, kundi ng buong mundo, upang maging maganda ang kanilang kamay hindi lamang dahil sa malambot at malasutla, kundi dahil palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos.  At hindi na siya ang nabubuhay kundi si Hesus na pumili sa kanya.  Mabango ang kamay ng pari sapagkat binuhusan ng langis ng may pabango.  Kahit lumipas na ang amoy ng pabango, mabango pa rin ang amoy ng kamay niya, sapagkat ang kamay na ito ay itinagubilin na sa kamay ng Diyos.

 

Mga minamahal kong bayan ng Diyos, mahalin natin hindi lamang ang kamay ni Father, kundi ang kanyang buong pagkatao, sapagkat ang kanyang buong pagkatao ang kasangkapan ni Hesus  para sa ating bayan.  Mga minamahal kong kapatid na pari, anuman ang kasaysayan ng ating kasalanan, ang inyong mga kamay ay pinili ng Diyos upang maging mga kamay Niya.  Gamitin sana natin ang ating mga kamay para sa kabanalan, kailanman,   hindi sa kasalanan.  Gamitin natin ang ating mga kamay upang makapaghandog, hindi upang magkamkam. At kung sakaling dumating ang pagkakataong walang na tayong maihandog at ang wari nati’y pako na ang ibabaon sa ating kamay, kapag dumating na ang pagkakataong yaon, mga minamahal kong kapatid na pari, huwag tayong iiwas, huwag tayong tatakbo.  Ilahad natin nang bukas loob ang ating kamay at hayaan nating maglagos doon ang pako, katulad ng pako sa kamay ni Hesus, sapagkat kung maganap yon, narating na natin ang tunay na kagandahan ng kamay na pinagpala ng Diyos.

magand8
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)