@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

ALAALA AT PANGARAP

 

Salamat sa Diyos sa biyaya ng alaala. Ang alaala ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ang ating ipinagdiriwang sa tuwinang tayo ay mag-aalay ng Eukaristiya. Ang alaala ng kadakilaan ng Bataan at katapangan ng ating mga ninuno sa lupaing ito ng mga bayani at banal ay siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng ibayong alab ng puso sa kabila ng mga pagsubok at hilahil ng buhay.

Salamat sa biyaya ng alaala. Masaya  nating alalahanin ang naganap sa bayan ng Diyos dito sa Bataan nang itatag ng yumaong Santo Papa Pablo VI ang Diyosesis ng Balanga noong ika labimpito ng Marso, 1975. Dalawampu at siyam na taon na ang nakalilipas nang italaga ang unang Obispo ng bagong diyosesis. Salamat sa mabiyayang alaala ng ating unang Obispo,  Celso Guevarra kasama ng mga unang pari ng noon ay  bagong diyosesis. Salamat sa alaala ng butihing dating Arsobispo ng San Fernando, ang yumaong Emilio Cinense na siyang naghanda sa Bataan upang maging diyosesis. Salamat sa alaala ng mga paring Dominikano at Rekoleto na siyang unang naghasik ng pananampalatayang Kristiyano sa ating peninsula ilang dantaon na ang nakalilipas.Dahil sa biyaya ng alaala, kay rami nating dahilan upang magpasalamat.

Marami pa tayong biyayang tinanggap sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat at patuloy na itanim sa alaala ng ating puso. Ang Simbahan ng Mahal na Birhen ng Orani ay ginawaran ng biyaya ng pagiging pilgrimage shrine ng Santo Papa Juan Pablo II. Ang mga mananampalataya ay maaaring magkamit ng indulhensiya plenaria sa pamamagitan ng pagdalaw sa dambana ng Orani tuwing unang Sabado ng buwan, tuwing kapistahan ng Mahal na Birhen ng Rosaryo at tuwing sama-samang dadalawin ng mga deboto ang simbahang ito upang parangalan ang Mahal na Ina ng Diyos. Ito ay tanda ng pagkilala ng Santo Papa sa matibay at mayamang debosyon sa Birhen ng Santo Rosaryo ng Orani hindi lamang sa kasalukuyan kundi sa ating mahabang kasaysayan. Mabuhay ang Mahal na Birhen!

Ikinalulugod kong  kilalanin at bigyang halaga ang ating mga kabataan sa mga paaralan at simbahan na buong taimtim nang nagsimulang magrosaryo nang pangkat-pangkat ayon sa aking itinagubilin. Nais kong himukin ang patuloy na pagdarasal ng rosaryo sa tahanan kasama ng buong mag-anak. Nakalulugod  na mabatid na dumarami na rin ang dumadalo sa Misa araw-araw upang tumanggap ng Banal na Komunyon. Ipagpatuloy natin ang magandang napasimulan na natin. Sa rosaryo ng Birhen at sa Katawan at Dugo ni Jesukristo, matatagpuan natin ang mithiing kapayapaan at pagpapanibago.  Salamat sa patuloy ninyong pag-alalala sa aking tagubilin. Salamat sa alaala.

Ang biyaya ng alaala ay dapat na maghatid sa atin hindi lamang sa pagpapasalamat kundi pati na rin sa biyaya ng pag-asa. Harapin natin ang kinabukasan nang may matibay na pag-asa at pananabik sa tadhanang naghihintay.Ang anibersaryo ng ating diyosesis ay pagkakataon din upang ilahad natin ang ating mga pangarap at mithiin bilang Bayan ng Diyos dito sa Bataan.

Saan tayo patungo?

Ito ang ating pangarap. Bawat isa sa atin ay maging HERO. Ang H ay para sa holiness through prayer and charity. Ang E ay para sa Evangelization by all, for all, in all. Ang R ay para sa Relationship of love at ang O ay para sa Openness to receive and to give.Ang hamon sa ating sarili: Bawat Katoliko sa Bataan ay HERO! In Bataan, every Catholic is a HERO!

Sa buong taong pagdiriwang patungo sa ating ikatatlupung taon bilang diyosesis, sama-sama nating pag-aaralan, pagninilayan at isasabuhay ang pangarap na ito ng Bayan ng Diyos dito sa Bataan. Ang Eukaristiya na alaala ng pag-ibig ng Diyos ay siya ring pangako ng magandang hinaharap para sa atin. Ang rosaryo ng Birhen na alaala ng mga misteryo ng ating kaligtasan ay siyang mag-aakay sa atin sa katuparan ng mithiin. Tayong lahat ay HERO sa Bataan!

Katedral ni San Jose, ikapito ng Nobyembre, 2004, ikadalawapu at siyam na taon ng Diyosesis ng Balanga

 

                                          + SOCRATES B. VILLEGAS

                                                Obispo ng Balanga

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)